excelfunctions.eu på andre sprog:

Liste over Excel-funktioner med oversættelse fra / til engelsk

Nedenfor finder du den engelske og den danske oversættelse af Excel 2010-funktioner og formler.

EngelskDanskBeskrivelse
ABSABSReturnerer et tals absolutte værdi
ACCRINTPÅLØBRENTE
ACCRINTMPÅLØBRENTE.UDLØBReturnerer den påløbne rente for et værdipapir, hvor renteudbetalingen finder sted ved papirets udløb
ACOSARCCOS Returnerer et tals arcus cosinus
ACOSHARCCOSH Returnerer den inverse hyperbolske cosinus af tal
ADDRESSADRESSEReturnerer en reference som tekst til en enkelt celle i et regneark
AMORDEGRCAMORDEGRC
AMORLINCAMORLINCReturnerer afskrivningsbeløbet for hver regnskabsperiode
ANDOGReturnerer SAND, hvis alle argumenterne er sande
AREASOMRÅDERReturnerer antallet af områder i en reference
ASCASCÆndrer engelske tegn i fuld bredde (dobbelt-byte) eller katakana i en tegnstreng til tegn i halv bredde (enkelt-byte)
ASINARCSINReturnerer et tals arcus sinus
ASINHARCSINHReturnerer et tals inverse hyperbolske sinus
ATANARCTAN Returnerer et tals arcus tangens
ATAN2ARCTAN2Returnerer de angivne x- og y-koordinaters arcus tangens
ATANHARCTANH Returnerer et tals inverse hyperbolske tangens
AVEDEVMADReturnerer den gennemsnitlige numeriske afvigelse fra stikprøvens middelværdi
AVERAGEGENNEMSNIT
AVERAGEAMIDDELVReturnerer middelværdien af argumenterne
AVERAGEAMIDDELVReturnerer middelværdien af argumenterne og medtager tal, tekst og logiske værdier
BAHTTEXTBAHTTEKSTKonverterer et tal til tekst ved hjælp af valutaformatet ß (baht)
BESSELIBESSELIReturnerer den modificerede Bessel-funktion In(x)
BESSELJBESSELJReturnerer Bessel-funktionen Jn(x)
BESSELKBESSELKReturnerer den modificerede Bessel-funktion Kn(x)
BESSELYBESSELYReturnerer Bessel-funktionen Yn(x)
BETA.DISTBETA.FORDELINGReturnerer den kumulative betafordelingsfunktion
BETA.INVBETA.INV
BETADISTBETAFORDELINGReturnerer den kumulative betafordelingsfunktion
BETAINVBETAINVReturnerer den inverse kumulative fordelingsfunktion for en angivet betafordeling
BIN2DECBIN.TIL.DECKonverterer et binært tal til et decimaltal
BIN2HEXBIN.TIL.HEXKonverterer et binært tal til et heksadecimalt tal
BIN2OCTBIN.TIL.OKTKonverterer et binært tal til et oktaltal
BINOM.DISTBINOMIAL.FORDELING
BINOM.INVBINOMIAL.INVReturnerer den mindste værdi for x, for hvilken det gælder, at fordelingsfunktionen er mindre end eller lig med kriterieværdien
BINOMDISTBINOMIALFORDELINGReturnerer punktsandsynligheden for binomialfordelingen
CALLKALDKalder en procedure i et DLL-bibliotek eller i en koderessource
CEILINGAFRUND.LOFTAfrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikans
CELLCELLEReturnerer oplysninger om formatering, placering eller indhold af en celle Bemærk!Denne funktion er ikke tilgængelig i Excel Web App.
CHARTEGNReturnerer det tegn, der svarer til kodenummeret
CHIDISTCHIFORDELINGReturnerer fraktilsandsynligheden for en chi2-fordeling
CHIINVCHIINVReturnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling
CHISQ.DIST.RTCHI2.FORD.RTReturnerer fraktilsandsynligheden for en chi2-fordeling
CHISQ.INV.RTCHI2.INV.RTReturnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling
CHISQ.TESTCHI2.TESTForetager en test for uafhængighed
CHITESTCHITESTForetager en test for uafhængighed
CHOOSEVÆLGVælger en værdi på en liste med værdier
CLEANRENSFjerner alle tegn, der ikke kan udskrives, fra tekst
CODEKODEReturnerer en numerisk kode for det første tegn i en tekststreng
COLUMNKOLONNEReturnerer kolonnenummeret for en reference
COLUMNSKOLONNERReturnerer antallet af kolonner i en reference
COMBINKOMBINReturnerer antallet af kombinationer for et givet antal objekter
COMPLEXKOMPLEKSKonverterer reelle og imaginære koefficienter til et komplekst tal
CONCATENATESAMMENKÆDNINGSammenkæder fler tekstelementer til ét tekstelement
CONFIDENCEKONFIDENSINTERVALReturnerer et konfidensinterval for en population
CONFIDENCE.NORMKONFIDENSNORMReturnerer konfidensintervallet for middelværdien for en population
CONVERTKONVERTER
CORRELKORRELATIONReturnerer korrelationskoefficienten mellem to datasæt
COSCOS Returnerer et tals cosinus
COSHCOSH Returnerer den hyperbolske cosinus af et tal
COUNTTÆLTæller antallet af tal på en liste med argumenter
COUNTATÆLVTæller antallet af værdier på en liste med argumenter
COUNTBLANKANTAL.BLANKETæller antallet af tomme celler i et område
COUNTIFTÆL.HVISTæller antallet af celler, som opfylder de givne kriterier, i et område
COUPDAYBSKUPONDAGE.SAReturnerer antallet af dage fra starten af kuponperioden til afregningsdatoen
COUPDAYSKUPONDAGE.AReturnerer antallet af dage fra begyndelsen af kuponperioden til afregningsdatoen
COUPDAYSNCKUPONDAGE.ANKReturnerer antallet af dage i den kuponperiode, der indeholder afregningsdatoen
COUPNCDKUPONDAG.NÆSTEReturnerer den næste kupondato efter afregningsdatoen
COUPNUMKUPONBETALINGERReturnerer antallet af kuponudbetalinger mellem afregnings- og udløbsdatoen
COUPPCDKUPONDAG.FORRIGEReturnerer den forrige kupondato før afregningsdatoen
COVARKOVARIANSReturnerer kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af parrede standardafvigelser
COVARIANCE.PKOVARIANSPReturnerer kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af parrede standardafvigelser
CRITBINOMKRITBINOMReturnerer den mindste værdi for x, for hvilken det gælder, at fordelingsfunktionen er mindre end eller lig med kriterieværdien
CUMIPMTAKKUM.RENTEReturnerer den akkumulerede rente, der betales på et lån mellem to perioder
CUMPRINCAKKUM.HOVEDSTOLReturnerer den akkumulerede nedbringelse af hovedstol mellem to perioder
DATEDATOReturnerer serienummeret for en bestemt dato
DATEVALUEDATOVÆRDIKonverterer en dato i form af tekst til et serienummer
DAVERAGEDGENNEMSNIT
DAYDAGKonverterer et serienummer til en dag i måneden
DAYS360DAGE360Beregner antallet af dage mellem to datoer på grundlag af et år med 360 dage
DBDBReturnerer afskrivningen på et aktiv i en angivet periode ved anvendelse af saldometoden
DCOUNTDTÆLTæller de celler, der indeholder tal, i en database
DCOUNTADTÆLVTæller udfyldte celler i en database
DDBDSAReturnerer afskrivningsbeløbet for et aktiv over en bestemt periode ved anvendelse af dobbeltsaldometoden eller en anden afskrivningsmetode, som du angiver
DEC2BINDEC.TIL.BINKonverterer et binært tal til et decimaltal
DEC2HEXDEC.TIL.HEXKonverterer et decimaltal til et heksadecimalt tal
DEC2OCTDEC.TIL.OKTKonverterer et decimaltal til et oktaltal
DEGREESGRADERKonverterer radianer til grader
DELTADELTATester, om to værdier er ens
DEVSQSAKReturnerer summen af de kvadrerede afvigelser fra middelværdien
DGETDHENTUdtrækker en enkelt post, der opfylder de angivne kriterier, fra en database
DISCDISKONTOReturnerer et værdipapirs diskonto
DMAXDMAKSReturnerer den største værdi blandt markerede databaseposter
DMINDMINReturnerer den mindste værdi blandt markerede databaseposter
DOLLARKRKonverterer et tal til tekst ved hjælp af valutaformatet kr. (kroner)
DOLLARDEKR.DECIMALKonverterer en kronepris udtrykt som brøk til en kronepris udtrykt som decimaltal
DOLLARFRKR.BRØKKonverterer en kronepris udtrykt som decimaltal til en kronepris udtrykt som brøk
DPRODUCTDPRODUKTGanger værdierne i et bestemt felt med poster, der opfylder kriterierne i en database
DSTDEVDSTDAFVBeregner et skøn over standardafvigelsen baseret på en stikprøve af markerede databaseposter
DSTDEVPDSTDAFVPBeregner standardafvigelsen baseret på hele populationen af markerede databaseposter
DSUMDSUMAdderer de tal i feltkolonnen med poster i databasen, der opfylder kriterierne
DURATIONVARIGHEDReturnerer den årlige løbetid for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger
DVARDVARIANSEstimerer variansen baseret på en stikprøve fra de valgte databaseposter
DVARPDVARIANSPBeregner variansen baseret på hele populationen af udvalgte databaseposter
EDATEEDATOReturnerer serienummeret for den dato, der ligger det angivne antal måneder før eller efter startdatoen
EFFECTEFFEKTIV.RENTEReturnerer den årlige effektive rente
EOMONTHSLUT.PÅ.MÅNEDReturnerer serienummeret på den sidste dag i måneden før eller efter et angivet antal måneder
ERFFEJLFUNKReturner fejlfunktionen
ERF.PRECISEERF.PRECISEReturner fejlfunktionen
ERFCFEJLFUNK.KOMPReturner den komplementære fejlfunktion
ERFC.PRECISEERFC.PRECISEReturnerer den komplementære fejlfunktion integreret mellem x og uendeligt
ERROR.TYPEFEJLTYPEReturnerer et tal, der svarer til en fejltype
EUROCONVERTEUROCONVERTKonverterer et tal til euro, konverterer et tal fra euro til en valuta i et af de lande, der har indført euroen, eller konverterer fra en valuta i et af de lande, der har indført euroen, til en anden valuta i et af de andre euro-medlemslande vha. euro som omregningsgrundlag.
EVENLIGERunder et tal op til nærmeste lige heltal
EXACTEKSAKTKontrollerer, om to tekstværdier er identiske
EXPEKSPReturnerer e opløftet til n'te potens, hvor n er et angivet tal
EXPON.DISTEKSP.FORDELINGReturnerer eksponentialfordelingen
EXPONDISTEKSPFORDELINGReturnerer eksponentialfordelingen
F.DIST.RTFFORDELING.RTReturnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen
F.INV.RTFINV.RTReturnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen
F.TESTF.TESTReturnerer resultatet af en F-test
FACTFAKULTETReturnerer et tals fakultet
FACTDOUBLEDOBBELT.FAKULTET Returnerer et tals dobbelte fakultet
FALSEFALSKReturnerer den logiske værdi FALSK
FDISTFFORDELINGReturnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen
FIND, FINDBFIND og FINDB
FINVFINVReturnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen
FISHERFISHERReturnerer Fisher-transformationen
FISHERINVFISHERINVReturnerer den inverse Fisher-transformation
FIXEDFASTFormaterer et tal som tekst med et fast antal decimaler
FLOORGULV
FORECASTPROGNOSEReturnerer en prognoseværdi baseret på lineær tendens
FREQUENCYFREKVENSReturnerer en frekvensfordeling i en søjlevektor
FTESTFTEST
FVFVReturnerer fremtidsværdien af en investering
FVSCHEDULEFVTABELReturnerer den fremtidige værdi af en hovedstol, når der er tilskrevet rente og rentes rente efter forskellige rentesatser
GAMMA.DISTGAMMA.FORDELINGReturnerer gammafordelingen
GAMMA.INVGAMMA.INVReturnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingen
GAMMADISTGAMMAFORDELINGReturnerer gammafordelingen
GAMMAINVGAMMAINVReturnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingen
GAMMALNGAMMALNReturnerer den naturlige logaritme til gammafordelingen, Γ(x)
GAMMALN.PRECISEGAMMALN.PRECISEReturnerer den naturlige logaritme til gammafordelingen, Γ(x)
GCDSTØRSTE.FÆLLES.DIVISORReturnerer den største fælles divisor
GEOMEANGEOMIDDELVÆRDIReturnerer det geometriske gennemsnit
GESTEPGETRINTester, om et tal er større end en grænseværdi
GETPIVOTDATAHENTPIVOTDATAReturnerer data, der er lagret i en pivottabelrapport
GROWTHFORØGELSEReturnerer værdier langs en eksponentiel tendens
HARMEANHARMIDDELVÆRDIReturnerer det harmoniske gennemsnit
HEX2BINHEX.TIL.BINKonverterer et heksadecimalt tal til et binært tal
HEX2DECHEX.TIL.DECKonverterer et hexadecimaltal til et decimaltal
HEX2OCTHEX.TIL.OKTKonverterer et heksadecimalt tal til et oktaltal
HLOOKUPVOPSLAGSøger i den øverste række af en matrix og returnerer den angivne celles værdi
HOURTIMEKonverterer et serienummer til en time
HYPERLINKLINK
HYPGEOM.DISTHYPGEO.FORDELINGReturnerer den hypergeometriske fordeling
HYPGEOMDISTHYPGEOFORDELINGReturnerer den hypergeometriske fordeling
IFHVISAngiver en logisk test, der skal udføres
IMABSIMAGABSReturnerer den absolutte værdi (modulus) for et komplekst tal
IMAGINARYIMAGINÆRReturnerer den imaginære koefficient for et komplekst tal
IMARGUMENTIMAGARGUMENTReturnerer argumentet theta, en vinkel udtrykt i radianer
IMCONJUGATEIMAGKONJUGEREReturnerer den komplekse konjugation af et komplekst tal
IMCOSIMAGCOSReturnerer et komplekst tals cosinus
IMDIVIMAGDIVReturnerer kvotienten for to komplekse tal
IMEXPIMAGEKSPReturnerer et komplekst tals eksponentialfunktion
IMLNIMAGLNReturnerer et komplekst tals naturlige logaritme
IMLOG10IMAGLOG10Returnerer et komplekst tals titalslogaritme
IMLOG2IMAGLOG2Returnerer et komplekst tals totalslogaritme
IMPOWERIMAGPOTENSReturnerer et komplekst tal opløftet til en heltalspotens
IMPRODUCTIMAGPRODUKTReturnerer produktet af komplekse tal
IMREALIMAGREELTReturnerer den reelle koefficient for et komplekst tal
IMSINIMAGSINReturnerer et komplekst tals sinus
IMSQRTIMAGKVRODReturnerer et komplekst tals kvadratrod
IMSUBIMAGSUBReturnerer forskellen mellem to komplekse tal
IMSUMIMAGSUMReturnerer summen af komplekse tal
INDEXINDEKSAnvender et indeks til at vælge en værdi fra en reference eller en matrix
INDIRECTINDIREKTEReturnerer en reference, der er angivet af en tekstværdi
INFOINFOReturnerer oplysninger om det aktuelle operativmiljø Bemærk!Denne funktion er ikke tilgængelig i Excel Web App.
INTHELTAL Runder et tal ned til det nærmeste heltal
INTERCEPTSKÆRINGReturnerer skæringsværdien på y-aksen i en lineær regression
INTRATERENTEFODReturnerer renten på et fuldt ud investeret værdipapir
IPMTR.YDELSEReturnerer renteydelsen for en investering for en given periode
IRRIAReturnerer den interne rente for en række pengestrømme
ISODDER.ULIGEReturnerer SAND, hvis tallet er ulige
ISPMTISPMTBeregner den rente, der er betalt i løbet af en bestemt periode for en investering
ISTEXTER.TOMReturnerer SAND, hvis værdien er tom
JISJISÆndrer engelske tegn i halv bredde (enkelt-byte) eller katakana i en tegnstreng til tegn i fuld bredde (dobbelt-byte)
KURTTOPSTEJLReturnerer kurtosisværdien for en stokastisk variabel
LARGESTØRSTEReturnerer den k'te største værdi i et datasæt
LCMMINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM Returnerer det mindste fælles multiplum
LEFT, LEFTBVENSTRE og VENSTREB
LEN, LENBLÆNGDE og LÆNGDEB
LINESTLINREGRReturnerer parametrene for en lineær tendens
LNLNReturnerer et tals naturlige logaritme
LOGLOGReturnerer et tals logaritme med et angivet grundtal
LOG10LOG10Returnerer titalslogaritmen af et tal
LOGESTLOGREGRReturnerer parametrene for en eksponentiel tendens
LOGINVLOGINVReturnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunktion
LOGNORM.DISTLOGNORM.FORDELINGReturnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingen
LOGNORM.INVLOGNORMINVReturnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunktion
LOGNORMDISTLOGNORMFORDELINGReturnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingen
LOOKUPOPSLAG
LOWERSMÅ.BOGSTAVERKonverterer tekst til små bogstaver
MATCHSAMMENLIGNSlår værdier op i en reference eller en matrix
MAXMAKSReturnerer den maksimale værdi på en liste med argumenter
MAXAMAKSVReturnerer den maksimale værdi på en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske værdier
MDETERMMDETERM Returnerer determinanten for en matrix
MDURATIONMVARIGHEDReturnerer Macauleys modificerede løbetid for et værdipapir med en formodet pari på kr. 100
MEDIANMEDIANReturnerer medianen for de angivne tal
MID, MIDBMIDT og MIDTB
MINMINReturnerer den mindste værdi på en liste med argumenter
MINAMINVReturnerer den mindste værdi på en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske værdier
MINUTEMINUTKonverterer et serienummer til et minut
MINVERSEMINVERTReturnerer den inverse matrix for en matrix
MIRRMIAReturnerer den interne forrentning, hvor positive og negative pengestrømme finansieres til forskellig rente
MMULTMPRODUKTReturnerer matrixproduktet af to matrixer
MODRESTReturnerer restværdien fra division
MODEHYPPIGSTReturnerer den hyppigste værdi i et datasæt
MODE.SNGLTILST.ENKELT
MONTHMÅNEDKonverterer et serienummer til en måned
MROUNDMAFRUNDReturnerer et tal afrundet til det ønskede multiplum
MULTINOMIALMULTINOMIALReturnerer et multinomialt talsæt
NTALReturnerer en værdi konverteret til et tal
NAIKKE.TILGÆNGELIGReturnerer fejlværdien #I/T
NEGBINOM.DISTNEGBINOM.FORDELINGReturnerer den negative binomialfordeling
NEGBINOMDISTNEGBINOMFORDELINGReturnerer den negative binomialfordeling
NETWORKDAYSANTAL.ARBEJDSDAGEReturnerer antallet af hele arbejdsdage mellem to datoer
NOMINALNOMINELReturnerer den årlige nominelle rente
NORM.DISTNORMALFORDELINGReturnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingen
NORM.INVNORM.INVReturnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingen
NORM.S.DISTSTANDARD.NORMFORDELINGReturnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen
NORM.S.INVSTANDARDNORM.INVReturnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen
NORMDISTNORMFORDELINGReturnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingen
NORMINVNORMINVReturnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingen
NORMSDISTSTANDARDNORMFORDELINGReturnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen
NORMSINVSTANDARDNORMINVReturnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen
NOTIKKEVender argumentets logik om
NOWNUReturnerer serienummeret for den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt
NPERNPERReturnerer antallet af perioder for en investering
NPVNUTIDSVÆRDIReturnerer nettonutidsværdien for en investering baseret på en række periodiske pengestrømme og en diskonteringssats
OCT2BINOKT.TIL.BINKonverterer et oktaltal til et binært tal
OCT2DECOKT.TIL.DECKonverterer et oktaltal til et decimaltal
OCT2HEXOKT.TIL.HEXKonverterer et oktaltal til et heksadecimalt tal
ODDULIGERunder et tal op til nærmeste ulige heltal
ODDFPRICEULIGE.KURS.PÅLYDENDEReturnerer kursen pr. kr. 100 nominel værdi for et værdipapir med en ulige (kort eller lang) første periode
ODDFYIELDULIGE.FØRSTE.AFKASTReturnerer afkastet for et værdipapir med ulige første periode
ODDLPRICEULIGE.SIDSTE.KURSReturnerer kursen pr. kr. 100 nominel værdi for et værdipapir med ulige sidste periode
ODDLYIELDULIGE.SIDSTE.AFKASTReturnerer afkastet for et værdipapir med ulige sidste periode
OFFSETFORSKYDNINGReturnerer en reference forskudt i forhold til en given reference
ORELLERReturneret værdien SAND, hvis mindst ét argument er sandt
PEARSONPEARSONReturnerer Pearsons korrelationskoefficient
PERCENTILEFRAKTILReturnerer den k'te fraktil for datasættet
PERCENTILE.INCFRAKTIL.MEDTAGReturnerer den k'te fraktil for datasættet
PERCENTRANKPROCENTPLADSReturnerer den procentuelle rang for en given værdi i et datasæt
PERCENTRANK.INCPROCENTPLADS.MEDTAGReturnerer den procentuelle rang for en given værdi i et datasæt
PERMUTPERMUTReturnerer antallet af permutationer for et givet antal objekter
PHONETICFONETISKUddrager de fonetiske (furigana) tegn fra en tekststreng
PIPI Returnerer værdien af pi
PMTYDELSEReturnerer den periodiske ydelse for en annuitet
POISSONPOISSONReturnerer Poisson-fordelingen
POISSON.DISTPOISSONFORDELINGReturnerer Poisson-fordelingen
POWERPOTENSReturnerer resultatet af et tal opløftet til en potens
PPMTH.YDELSEReturnerer ydelsen på hovedstolen for en investering i en given periode
PRICEKURSReturnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger
PRICEDISCKURS.DISKONTOReturnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et diskonteret værdipapir
PRICEMATKURS.UDLØBReturnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir, hvor renten udbetales ved papirets udløb
PROBSANDSYNLIGHEDReturnerer en intervalsandsynlighed
PRODUCTPRODUKTMultiplicerer argumenterne
PROPERSTORT.FORBOGSTAVKonverterer første bogstav i hvert ord i teksten til stort bogstav
PVNVReturnerer en investerings nutidsværdi
QUARTILEKVARTILReturnerer kvartilen for et datasæt
QUARTILE.INCKVARTIL.MEDTAGReturnerer kvartilen for et datasæt
QUOTIENTKVOTIENTReturnerer heltalsdelen ved division
RADIANSRADIANERKonverterer grader til radianer
RANDSLUMPReturnerer et tilfældigt tal mellem 0 og 1
RANDBETWEENSLUMP.MELLEMReturnerer et tilfældigt tal mellem de tal, der angives
RANKPLADSReturnerer rangen for et tal på en liste med tal
RANK.EQPLADS.LIGEReturnerer rangen for et tal på en liste med tal
RATERENTEReturnerer renten i hver periode for en annuitet
RECEIVEDMODTAGET
REGISTER.IDREGISTER.IDReturnerer register-id'et for det angivne DLL-bibliotek (Dynamic Link Library) eller den angivne koderessource, der tidligere er registreret
REPLACE, REPLACEBERSTAT og ERSTATB
REPTGENTAGGentager tekst et givet antal gange
RIGHT, RIGHTBHØJRE og HØJREB
ROMANROMERTALKonverterer et arabertal til romertal som tekst
ROUNDAFRUNDAfrunder et tal til et angivet antal cifre
ROUNDDOWNRUND.NEDRunder et tal ned mod nul
ROUNDUPRUND.OPRunder et tal op fra nul
ROWRÆKKEReturnerer rækkenummeret for en reference
ROWSRÆKKERReturnerer antallet af rækker i en reference
RSQFORKLARINGSGRADReturnerer R2-værdien fra en simpel lineær regression
RTDRTD Henter realtidsdata fra et program, der understøtter COM-automatisering (Automation: En metode til at arbejde med objekter fra et andet program eller udviklingsværktøj. Automation, som tidligere blev kaldt OLE Automation, er en industristandard og en funktion i COM (Component Object Model).)
SEARCH, SEARCHBSØG og SØGB
SECONDSEKUNDKonverterer et serienummer til et sekund
SERIESSUMSERIESUMReturnerer summen af en potensserie baseret på nedenstående formel:
SIGNFORTEGN Returnerer et tals fortegn
SINSIN Returnerer en given vinkels sinusværdi
SINHSINH Returnerer den hyperbolske sinus af et tal
SKEWSKÆVHEDReturnerer skævheden for en stokastisk variabel
SLNLAReturnerer den lineære afskrivning for et aktiv i en enkelt periode
SLOPEHÆLDNINGReturnerer hældningen for linjen i en lineær regression
SMALLMINDSTEReturnerer den k'te mindste værdi i et datasæt
SQL.REQUESTSQL.REQUESTOpretter forbindelse til en ekstern datakilde, kører en forespørgsel fra et regneark og returnerer derefter resultatet som en matrix uden brug af makroprogrammering
SQRTKVRODReturnerer en positiv kvadratrod
SQRTPIKVRODPIReturnerer kvadratroden af (tal * pi;)
STANDARDIZESTANDARDISERReturnerer en standardiseret værdi
STDEVSTDAFVEstimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøve
STDEV.PSTDAFV.PBeregner standardafvigelsen på basis af en hel population
STDEV.SSTDAFVSEstimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøve
STDEVASTDAFVVBeregner standardafvigelsen på basis af en prøve og medtager tal, tekst og logiske værdier
STDEVPSTDAFVPBeregner standardafvigelsen på basis af en hel population
STDEVPASTDAFVPVBeregner standardafvigelsen på basis af en hel population og medtager tal, tekst og logiske værdier
STEYXSTFYXReturnerer standardafvigelsen for de estimerede y-værdier i den simple lineære regression
SUBSTITUTEUDSKIFTUdskifter gammel tekst med ny tekst i en tekststreng
SUBTOTALSUBTOTALReturnerer en subtotal på en liste eller i en database
SUMSUMLægger argumenterne sammen
SUMIFSUM.HVIS Lægger de celler sammen, der er specificeret af et givet kriterium
SUMPRODUCTSUMPRODUKTReturnerer summen af produkter af ens matrixkomponenter
SUMSQSUMKVReturnerer summen af argumenternes kvadrater
SUMX2MY2SUMX2MY2Returnerer summen af differensen mellem kvadrater af tilsvarende værdier i to matrixer
SUMX2PY2SUMX2PY2Returnerer summen af summen mellem kvadrater af tilsvarende værdier i to matrixer
SUMXMY2SUMXMY2Returnerer summen af kvadrater af differenser mellem tilsvarende værdier i to matrixer
SYDÅRSAFSKRIVNINGReturnerer den årlige afskrivning på et aktiv i en bestemt periode
TTKonverterer argumenterne til tekst
T.DIST.2TT.FORDELING.2TReturnerer procentpointene (sandsynlighed) for Students t-fordeling
T.DIST.RTT.FORDELING.RTReturnerer fordelingsfunktionen for Student's t-fordeling
T.INV.2TT.INV.2TReturnerer den inverse fordelingsfunktion for Students t-fordeling
T.TESTT.TESTReturnerer den sandsynlighed, der er forbundet med Students t-test
TANTANReturnerer et tals tangens
TANHTANHReturnerer et tals hyperbolske tangens
TBILLEQSTATSOBLIGATIONReturnerer det obligationsækvivalente afkast for en statsobligation
TBILLPRICESTATSOBLIGATION.KURSReturnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for en statsobligation
TBILLYIELDSTATSOBLIGATION.AFKASTReturnerer en afkastet på en statsobligation
TDISTTFORDELINGReturnerer fordelingsfunktionen for Students t-fordeling
TEXTTEKSTFormaterer et tal og konverterer det til tekst
TIMETIDReturnerer serienummeret for et bestemt klokkeslæt
TIMEVALUETIDSVÆRDIKonverterer et klokkeslæt i form af tekst til et serienummer
TINVTINVReturnerer den inverse fordelingsfunktion for Students t-fordeling
TODAYIDAGReturnerer serienummeret for dags dato
TRANSPOSETRANSPONERReturnerer en transponeret matrix
TRENDTENDENSReturnerer værdier under antagelse af en lineær tendens
TRIMFJERN.OVERFLØDIGE.BLANKEFjerner mellemrum fra tekst
TRIMMEANTRIMMIDDELVÆRDIReturnerer den trimmede middelværdi for datasættet
TRUESANDReturnerer den logiske værdi SAND
TRUNCAFKORTAfkorter et tal til et heltal
TTESTTTESTReturnerer den sandsynlighed, der er forbundet med Students t-test
TYPEVÆRDITYPEReturnerer et tal, der angiver datatypen for en værdi
UPPERSTORE.BOGSTAVERKonverterer tekst til store bogstaver
VALUEVÆRDIKonverterer et tekstargument til et tal
VARVARIANSBeregner variansen på basis af en prøve
VAR.PVARIANS.PBeregner variansen på basis af hele populationen
VAR.SVARIANSSBeregner variansen på basis af en prøve
VARAVARIANSVBeregner variansen på basis af en prøve og medtager tal, tekst og logiske værdier
VARPVARIANSPBeregner variansen på basis af hele populationen
VARPAVARIANSPVBeregner variansen på basis af hele populationen og medtager tal, tekst og logiske værdier
VDBVSAReturnerer afskrivningen på et aktiv i en angivet periode, herunder delperioder, ved brug af dobbeltsaldometoden
VLOOKUPLOPSLAGSøger i øverste række af en matrix og flytter på tværs af rækken for at returnere en celleværdi
WEEKDAYUGEDAGKonverterer et serienummer til en dag i ugen
WEEKNUMUGE.NRKonverterer et serienummer til et tal, der angiver ugenummeret i året
WEIBULLWEIBULLBeregner variansen på basis af hele populationen og medtager tal, tekst og logiske værdier
WEIBULL.DISTWEIBULLFORDELINGReturnerer Weibull-fordelingen
WORKDAYARBEJDSDAGReturnerer serienummeret for dagen før eller efter det angivne antal arbejdsdage
XIRRINTERN.RENTEReturnerer den interne rente for en plan over pengestrømme, der ikke behøver at være periodiske
XNPVNETTO.NUTIDSVÆRDIReturnerer nutidsværdien for en plan over pengestrømme, der ikke behøver at være periodiske
YEARÅRKonverterer et serienummer til et år
YEARFRACÅR.BRØKReturnerer årsbrøken, der repræsenterer antallet af hele dage mellem startdato og slutdato
YIELDAFKASTReturnerer afkastet for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger
YIELDDISCAFKAST.DISKONTOReturnerer det årlige afkast for et diskonteret værdipapir, f.eks. en statsobligation
YIELDMATAFKAST.UDLØBSDATOReturnerer det årlige afkast for et værdipapir, hvor renten udbetales ved papirets udløb
Z.TESTZ.TESTReturnerer sandsynlighedsværdien for en en-sidet z-test
ZTESTZTESTReturnerer sandsynlighedsværdien for en en-sidet z-test